Herrezen Land

Loge No 290 te Almere

 Vrijheid – Verdraagzaamheid – Broederschap

De Kernwaarden van de Almeerse Vrijmetselaarsloge Herrezen Land

“Verbeter de wereld, begin bij jezelf”—een bekende uitspraak die de kern raakt van wat de Vrijmetselaarsloge Herrezen Land in Almere beoogt. In deze doordacht ontworpen stad is er een speciale plek waar men zich wijdt aan het verbeteren van de wereld, te beginnen bij het individu. “Ken u zelve” is hierbij het leidende adagium.

Als vrijdenker wil je in contact komen met gelijkgestemden, met mensen die eveneens vrijdenken. Je wilt niet gebonden zijn aan de meningen van anderen en je verzet je tegen dogma’s. Je bent op zoek naar je eigen levenspad, maar je wilt dit niet in isolement doen.

Je zoekt een gemeenschap waar luisteren naar elkaar centraal staat, waar men in vrijheid en met verdraagzaamheid verschillende meningen naast elkaar kan leggen en samen zoekt naar antwoorden op levensvragen. Dit is precies wat de vrijmetselaren in Almere en omgeving doen. Als je ervoor kiest om hier te wonen, dan sta je open voor nieuwe perspectieven en ervaringen.

.

Vrijmetselarij

De Loge heeft weer een Open Avond met Lezing op 21 oktober 2024

Vrijmetselaar worden? U kunt zich aanmelden!

Aanmelden via Contact Pagina

De vrijmetselarij

De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken verbindt en tracht verdeeldheid weg te nemen. Herken jij jezelf hierin? Dan bezit je al de eigenschappen van een vrijmetselaar. Katholiek, jood, protestant, moslim of boeddhist; bij Loge Herrezen Land is er een plek voor je. Een ieder is gewenst.

Tekening Herrezen Land
Vrijheid

Binnen de vrijmetselarij staat het thema vrijheid centraal en is het een waardevol principe dat ons inspireert. Als vrijmetselaren zoeken we naar vrijheid op zowel individueel als maatschappelijk niveau, want we erkennen dat vrijheid de essentie is van het menselijk bestaan.

Als vrijmetselaar omarmen we intellectuele vrijheid en hechten we veel waarde aan de vrijheid van gedachte. In onze loge creëren we een ruimte waarin broeders zonder beperkingen kunnen spreken en ideeën kunnen uitwisselen. We omarmen de diversiteit van gedachten en moedigen individuele groei en ontwikkeling aan.

Onze zoektocht naar vrijheid gaat verder dan enkel persoonlijke ontplooiing. We voelen een diepe verbondenheid met de samenleving en streven naar een rechtvaardige en vrije wereld. Als vrijmetselaren streven we ernaar om actieve deelnemers te zijn in onze gemeenschappen, waarbij we ons inzetten voor sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en broederschap.

De symboliek en rituelen die we binnen de vrijmetselarij gebruiken, bieden ons waardevolle inzichten over vrijheid. Via deze diepgaande symbolen en allegorieën worden we uitgenodigd om diep na te denken over de betekenis van vrijheid en hoe we dit concept in ons eigen leven kunnen belichamen.

In de kern is vrijheid een heilige plicht die we als vrijmetselaren koesteren. We erkennen dat vrijheid hand in hand gaat met verantwoordelijkheid. Door onze inzet voor vrijheid en de waarden die daarmee gepaard gaan, hopen we een positieve impact te hebben op de wereld om ons heen en bij te dragen aan de verheffing van het menselijk bestaan.

Verdraagzaamheid

Binnen de traditie van de vrijmetselarij is verdraagzaamheid een fundamenteel en verheven principe dat ons bindt. Als vrijmetselaren omarmen we het concept van verdraagzaamheid als een essentiële pijler van ons streven naar broederschap en harmonie.

Verdraagzaamheid binnen de vrijmetselarij betekent het accepteren en respecteren van de overtuigingen, opvattingen en achtergronden van anderen. We erkennen dat elk individu uniek is en het recht heeft om vrijelijk zijn eigen waarheid te zoeken en te volgen, binnen de grenzen van morele en ethische principes.

Binnen onze loge scheppen we een atmosfeer van openheid en begrip, waarin broeders van verschillende geloofsrichtingen, etniciteiten en achtergronden elkaar ontmoeten als gelijken. We verwelkomen een diversiteit aan gedachten en ideeën, en streven naar een sfeer van vreedzame dialoog en samenwerking.

Door verdraagzaamheid na te streven, erkennen we de waarde van tolerantie en compassie jegens anderen. We begrijpen dat onze persoonlijke groei en ontwikkeling verrijkt worden door de interactie met mensen die anders zijn dan wij. Het is door verdraagzaamheid dat we leren van elkaars ervaringen en perspectieven, en zo onze eigen horizonten verbreden.

In een wereld die vaak verdeeld is door onbegrip en onverdraagzaamheid, is het beoefenen van verdraagzaamheid binnen de vrijmetselarij een krachtig signaal van hoop en harmonie. Het is onze verantwoordelijkheid als vrijmetselaren om een voorbeeld te stellen en anderen aan te moedigen om verdraagzaamheid te omarmen, zowel binnen onze broederschap als daarbuiten. Door verdraagzaamheid te cultiveren, dragen we bij aan een wereld waarin vrede, begrip en broederlijkheid kunnen gedijen.

Broederschap

Broederschap vormt het hart van de vrijmetselarij, waarin we streven naar een diepere verbondenheid en harmonie tussen mensen. Als vrijmetselaar erkennen we dat we allen deel uitmaken van een universele broederschap, ongeacht onze verschillen in achtergrond, geloof of ras.

Binnen onze loge ervaren we een unieke band van broederschap, gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en ondersteuning. We koesteren de waarde van een gemeenschap waarin broeders elkaar aanmoedigen en inspireren om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Broederschap binnen de vrijmetselarij gaat verder dan de grenzen van onze loge. We streven ernaar om betrokken en verantwoordelijke burgers te zijn, die zich inzetten voor het welzijn van onze samenleving. We geloven in het belang van het opbouwen van bruggen, het overwinnen van verdeeldheid en het streven naar een vreedzame en rechtvaardige wereld.

Als vrijmetselaren erkennen we dat we deel uitmaken van een lange en eervolle traditie van broederschap, waarin we onze voorgangers eren en ons verbinden met vrijmetselaars over de hele wereld. We delen gemeenschappelijke rituelen, symbolen en idealen die ons verenigen in een gedeelde zoektocht naar persoonlijke groei en spirituele verlichting.

Broederschap is niet alleen een woord, maar een levende waarde die we in ons dagelijks leven belichamen. Het inspireert ons om elkaar te steunen, elkaar te begrijpen en elkaar te vergeven. Het is door broederschap dat we een hechte en ondersteunende gemeenschap vormen, waarin we samen streven naar een betere wereld en de verheffing van de mensheid.

Nieuws van de loge

Open Avond – 6 mei 2024

Open Avond – 6 mei 2024

Vrijmetselarij en de Grot van Plato 20:00 tot 22:00 Op maandag 6 mei opent de Vrijmetselaarsloge van Almere, “Herrezen Land” haar poorten voor buitenstaanders.  U bent welkom bij Stadslandgoed De Kemphaan, om kennis te komen maken met de Vrijmetselarij en een...