Vrijmetselarij

Beginselverklaring Herrezen Land

Beginselverklaring

Gedurende de geschiedenis heeft de Orde van Vrijmetselaren altijd een bepaling in haar reglementen opgenomen waarin wordt aangegeven wat de essentiële eigenschappen moeten zijn van een vrijmetselaar en wat de betekenis is van zijn lidmaatschap van de orde.

Het eerste artikel luidt als volgt:

Artikel 1.1.    Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge.

Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming.

Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd. De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving.

De vrijmetselaar zoekt dàt wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen.

Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is.

Hij verricht die arbeid in het licht van een hoger beginsel, symbolisch aangeduid als opperbouwmeester des heelals.

De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.

Beginselverklaring Herrezen Land